Ingrediënten

 • samenwerkingsverbanden van burgers en bedrijven (en gemeenten)
 • die prioritair inzetten op energiebesparing
 • werken aanvullend aan lokale opwekking en gebruik van hernieuwbare en duurzame energie
 • in collectief beheer
 • opbrengsten van hernieuwbare energie moeten terugvloeien naar de burgers
 • deelnemers worden minder afhankelijk van fossiele branstoffen

CO2-reductie door

 • door energiebesparing
 • door hernieuwbare energiebronnen te benutten en geen eindige voorraden uit te putten zoals steenkool, olie, aardgas, of uranium (kernenergie)

Extra winst

 • bewuste burgers
 • winst keert terug naar burgers
 • sociale cohesie: burgers die werken aan eenzelfde product voelen zich nauwer verbonden
 • versterking van de locale economie
 • goedkoper

Extra mogelijkheden

 • sociale projecten i.v.m. energie-armoede
 • winst investeren in lokale groei
 • samenwerken met scholen, organisaties en bedrijven die alleen niet de middelen hebben om te investeren in een lager energieverbruik en eigen energieopwekking
 • randactiviteiten (zoals een energiequiz of film over hernieuwbare energie) als toemaatje voor de groep

Een idee van

Campina Energie

Campina Energie wil op drie domeinen actief zijn:

 • Campina Energie wil investeren in energieproductie, op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, waterkracht …). Door deelname in een energiecoöperatie kunnen coöperanten mee investeren in energieproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen en wordt actief ingezet op een duurzame energievoorziening voor de Kempen.
 • De coöperatie ondersteunt de coöperanten om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en initieert zelf projecten die leiden naar meer energiebesparing.
 • De coöperatie wil in de regio een pionier zijn in het streven naar klimaatneutraliteit (lokale productie = lokaal verbruik).

De coöperatie zal maatschappelijk verantwoord ondernemen en via projecten een reële bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen die verband houden met energie, bijvoorbeeld op het vlak van energie-armoede.

Een platformgroep met verschillende sleutelfiguren en experten, op de domeinen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de coöperatie steunt de oprichting van Campina Energie. Zij adviseren en geven mee richting aan het project, vanuit hun persoonlijk engagement. Zij komen mogelijk uit organisaties, verenigingen en bedrijven die geloven in het nut en de mogelijkheden van een energiecoöperatie. Zij ondersteunen mee de transparante en open communicatie over de mogelijke projecten.

Reageer